ATUR PAMBAGYA HARJA NGUNDUH PANGANTEN

BERPIDATO UNTUK BERKOMUNIKASI MENEMUKAN TEMANTEN DI JAWA TENGGAH

ATUR PAMBAGYA HARJA  NGUNDUH PANGANTEN

Nuwun:

Ingkang  kinabekten sagung sepuh, pinisepuh

Ingkang  kinormatan sagunging tamu sinedahan ingkang kula hurmati

Assallamu  Alaikum Wbrt.

Keparenga   paring palilah  kula semela atur  sawatawis,  nuhoni pamundutipun Ibu Hartanta, pinangka sulih sarro, talanging atur wonten ngarsa anjengan.

Pinangka  purwakaning atur : sumangga kula derek aken ngunjukaken , puja-puji

syukur  wonten ngarsanipun Gusti ingkang Murbeng gesang, ingkang sampun  peparing

barokah, rahmad saha barokah dumateng kita sami ing kalenggahan ing siang punika.

Menggah  atur saking panjenganipun Ibu Hartanta;

Sepisan:

Ibu  Hartanta  ngaturaken  kawilujengan menggah karawuhan sanggyaning tamu sinedahan ikang kinormatan, ingkang sampun kepareng nglonggaraken panggalih bucal   wedal  nuhoni panyuwunipun Ibu Hartanta.

Mugi karawuhan  panjenengan  tansah winantu ing karaharjan, saha tansah pinayungan Gusti ingkang maha kuwaos.

Ongka kalih ;

Ibu Hartanta ing titi kalenggahan siang punika nuhoni jejibahan tyang asepuh, hamisuda,

Putra  miwaha siwi  ngunduh penganten sarimbit  Bg. Roni……………..pikantuk putra

Siwinipun ibu ………….ingakang pidalem ing Purwantara.

Menggah ijab kobul saha pawiwahan  sampun kalampahan dinten Jumat Surya 13 Agustus 2004  wonten  Purwantoro  Wonogiri.

Inggih awit  saking pujo- puji  , pangestu, saha pandongga ,saking  sesepuh, pinisepuh, saha sangyaning tamu sinedahan ijab Kabul sampun kalampahan  nir ing sambi kala.

Ibu Hartanta nyuwun gungan kepareng sagung tamu ingkang kinormatan kepareng paringbekahp pangestu dumateng temanten sarimbit mugi anggenipun ngayahi jejibahan gesang bebrayan inggal tansah pikantuk pinayungan Gusti Ingkang Maha Agung, sedaya ingkang ginayuh sageda jumbuh, ingkang dipun jongka tansah  sumadya. Tinebihno ing  godha rencana , cinelakno ing suka rena, Nir baya nir ing sangsaya..

Ongka tiga

Ibu Hartanta ngaturaken,  agenging panuwun ikang tanpa pipindan, menggah sedaya kadarman  panjenengan ingkang arupi punopa kewawan, ingkang sedya kala wau dadosaken birawaning panggalih, saha  dadosaken  lancer,  rancak, sumaraking  pahargyan ing siang  punika.

Ewa semanten  Ibu  Hartantoanta boten saget atur pinwales  punapa-punapa, hamung nyuwun dumateng ngarsaningGusti, mugi sedaya peparing panjengan ingakang arupi punapa kemawon,kanthi iklasing panggalih  pikantuk lelintu ingkang matikel-tikel, saha dadosaken kuncaraning asma panjengan.

Atur sak lajengipun. Ibu  Hartanta  anggenipun kagungan kersa  ngunduh penganten,  sampun krancang, karacik, saha katiti, kanthi permati,ewa semanten  tasih kathah kekiranganipun. Langkung-langkung angenipun hanampi krawuhan panjenengan,anggenioun buja krami, kirang trasilal saha kirang subosita.

Mila awit saking punika mawantu-wantu nyuwung  gungan dumateng sanghyaning tamu sinedahan  kepareng paring agunging pangak sami ingkang linangkung.

Ibu Hartanta  ugi nyuwung gungan   dumateng  sagung tamu sinedahan ingkang kinurmatan, kepareng, lelenggahan ngantos dumugi purnaning pahargyan.

Pinangka pepet-pepuntoning atur, bok bilih anggenkula matur  wonten ngarsa panjengan kirang suba sito, kiranging trapsila,  wonten galap gangsuling atur kepareng pareng siha samodra pangaksami.

Ing wasana mugi rahayu inga  pinanggih,

akhirul kalam wbst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: